บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 2538 โดยนักธุรกิจคนไทยที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจปิโตรเลียม และปิโตรเคมี โดยการร่วมทุนกับบริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการแปรสภาพคอนเดนเสทเรสซิดิว (CR) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคมีที่มีคุณภาพ ได้แก่ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว น้ำมันเตา และเคมีภัณฑ์ เพื่อค้าปลีกและค้าส่ง ซึ่งคอนเดนเสทเรสซิดิว (CR) เป็นวัตถุดิบผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตของ บริษัท ปตท โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) (เดิมชื่อ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์ และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (PTTAR)) และนอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
 
ชื่อย่อหุ้น RPC
สกุลเงิน THB
ราคาล่าสุด 1.21
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,211,515
เปลี่ยนแปลง +0.01
% เปลี่ยนแปลง 0.83%
ช่วงราคาระหว่างวัน 1.19 - 1.22
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.81 - 1.97
ปรับปรุงเมื่อ: 26 พฤษภาคม 2565 16:38


รายงานประจำปี
2564 (แบบ 56-1 One-Report)
PDF | HTML

แบบ 56-1
ประจำปี 2563
PDF
ภาพวีดีโอบริษัท
Annual General Meeting 2022

21 เมษายน 2565