บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อความ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดำเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัทฯทุกระดับชั้น อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดยมีนโยบายหรือการดำเนินการที่รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่า นั้น เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวและอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

 • การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ เมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการว่างลง หรือทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยจะพิจารณาให้ความสำคัญต่อผู้มีทักษะ ประสบการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งธุรกิจในปัจจุบันและธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯจะดำเนินการในอนาคต ซึ่งการสรรหากรรมการใหม่นั้น ส่วนหนึ่งจะอ้างอิงรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติจากทำเนียบกรรมการ (Director pool) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือจากบริษัทที่ปรึกษา (แล้วแต่กรณี) รวมถึงการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา หรือคุณสมบัติของกรรมการที่ยังขาดอยู่ และเพื่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการซึ่งไม่ได้จำกัดในเรื่องเพศ อายุ และ ประวัติการศึกษา

  นอกจากนี้ บริษัทฯยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอรายชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไป

  ในการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม สำหรับการแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาตามกระบวนการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 • การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

  กรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ซึ่งในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน โดยอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมที่ประกอบธุรกิจเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และสามารถจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

  ผู้บริหาร: คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทน และการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนต่อไป

 • ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

  คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ และกรรมการอิสระมีจำนวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯจะมีการดูแลให้กรรมการอิสระทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัททั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระด้วย

 • การพัฒนากรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้กรรมการแต่ละท่าน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

 • การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายจัดให้มีการประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา รวมถึงผลประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในฐานะที่ผู้ถือหุ้นเป็นทั้งนักลงทุนและเจ้าของบริษัท จึงมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ ดังกล่าว ดังนี้

 1. สิทธิในการรับทราบข้อมูล สารสนเทศ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา
 2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นและการตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
 3. สิทธิในการเสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการ ถอดถอนกรรมการ
 4. สิทธิในการให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 5. สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าที่สมควรได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 6. สิทธิอื่นๆ ตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ
 • บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี ในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

  ผู้ถือหุ้น บริษัทฯเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม เช่น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกับสิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯในฐานะเจ้าของบริษัทฯผ่านกรรมการอิสระ

  พนักงาน บริษัทฯให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน โดยให้มีการอบรมทักษะ และเปิดโอกาสในการเรียนรู้แก่พนักงานทุกคนเพื่อพัฒนาตนเอง และให้การก้าวหน้าในสายอาชีพของตนไปพร้อมกับบริษัทฯ และบริษัทฯยังมีระบบการประเมินผลของพนักงานที่ทำให้สิ่งที่พนักงานให้ความสำคัญกับเป้าหมายของบริษัทฯให้เป็นในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเพื่อให้ความมั่นใจว่าความสำเร็จของธุรกิจนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

  ลูกค้า บริษัทฯ คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และราคาที่เป็นธรรม ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน เพื่อสร้างความผูกพันแก่ลูกค้า

  คู่ค้า บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริต และมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรมและเสมอภาพ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งกันและกัน

  คู่แข่ง บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่กระทำใดๆที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้แข่งขัน จะไม่ใช้การกระทำใดๆที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายชื่อเสียงของผู้แข่งขัน หรือละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่งขัน

  เจ้าหนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงไว้อย่างสุจริตและเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับเจ้าหนี้ต่างๆ เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

  ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน สังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระในการเลือกคณะกรรมการบริษัทฯ การลงมติ การแสดงความคิดเห็น และการตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ และความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ เปิดเผยครบถ้วน และสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ รวมทั้ง บริษัทฯมีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันดังนี้

  1. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ การแสดงความเห็นและการตั้งคำถามใดๆต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ
  2. ผู้ถือหุ้นจะได้รับวาระการประชุมและข้อมูลประกอบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้จัดทำประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยให้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าที่สมควรได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรวมถึงการกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
  3. บริษัทฯมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่ตนรู้จากตำแหน่งหน้าที่ไปใช้ข้อมูลในทางมิชอบ (Inside Trading) อาทิ เข้าทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อเท็จจริงดังกล่าว รวมทั้งการงดซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
  4. คณะกรรมการ และผู้บริหาร จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯโดยรวม ซึ่งกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว
  5. คณะกรรมการ และผู้บริหาร จะต้องจัดทำและนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานเลขานุการบริษัทฯ เพื่อนำส่งต่อไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ทุกครั้ง
 • การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

  นโยบายการกำกับดูแลกิจการ กำหนดห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนมีการเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วถึงผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องดังกล่าวได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

 • การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร ได้พิจารณาขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานระดับปฏิบัติงาน ห้ามประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง หรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเอง และผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ กรณีเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

 • การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

  บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนการปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางที่สำคัญในการปฏิบัติ

  นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

  กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด

  แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

  • การรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล สิทธิประโยชน์อื่นๆ

   การดำเนินงานของบริษัทฯ ที่หมายรวมถึง การประมูลงานหรือโครงการต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การติดต่อประสานงาน หรือกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งต่อภาครัฐและภาคเอกชน ต้องปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และนโยบายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงการรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล สิทธิประโยชน์ ที่อาจก่อความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

  • การให้เงินบริจาคหรือสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน

   การให้เงินบริจาคหรือสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ไม่ขัดต่อศีลธรรม จรรยาบรรณ ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนดำเนินการ

   ทั้งนี้ การให้เงินบริจาคหรือสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ดังกล่าว ต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งส่วนบุคคลและประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตคอร์รัปชันการอนุมัติเงินบริจาคหรือสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการจัดทำรายงานพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินบริจาคหรือสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน และเสนออนุมัติต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาต่อไป

  • การมีส่วนร่วมทางการเมือง

   บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเมืองแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองในทุกรูปแบบ รวมถึงการไม่ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองใดๆในนามของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลตามกฎหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ทั้งนี้ ต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สินใดๆของบริษัทฯ ไปใช้ในการสนับสนุนทางการเมือง หรือกระทำการใดๆอันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าบริษัทฯมีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนทางการเมืองใดๆ

   ทั้งนี้ การแสดงออกและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ในสำนักงานหรือบริเวณหน่วยงานของบริษัทฯถือว่ามีความผิดระเบียบบริษัทฯ

  • การร้องเรียนการพบเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน

   หากพบการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือช่องทางที่บริษัทฯได้กำหนดไว้สำหรับการร้องเรียนการพบเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการละเมิดสิทธิต่างๆ โดยบริษัทฯ มีมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ให้ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ รายละเอียดปรากฏตามนโยบายเรื่องการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในแจ้งเบาะแสและร้องเรียนมายัง เลขานุการบริษัทฯ ที่อยู่: บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) 86/2 อาคารสัมมากรเพลส ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

  • การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

   กำหนดให้แผนกตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยดำเนินการประเมิน วิเคราะห์ ติดตาม และควยคุมความเสี่ยงจากการทุจริตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

  • การสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านจากการทุจริตคอร์รัปชัน

   บริษัทฯ ดำเนินการสื่อสารภายในบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผ่านการประชุมพนักงาน อบรม สัมมนา และสื่อต่างๆของบริษัทฯ พร้อมให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ

  • บทลงโทษในการกระทำผิด

   การลงโทษการกระทำผิดให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯและ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการการกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงกำหนดกรอบของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสอันเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

โดยแนวปฏิบัติในจรรยาบรรณธุรกิจครอบคลุมในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น การดูแลเรื่องการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ การเปิดเผยและการรักษาความลับของข้อมูล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิมนุษยชน การคุ้มครองและการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การรับเรื่องร้องเรียน ช่องทางการแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทฯกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ การละเลยหรือฝ่าฝืนใดๆ จะได้รับการลงโทษทางวินัยและ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี และในกรณีพบเห็นการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ ให้พนักงานรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือกรรมการผู้จัดการ แล้วแต่กรณี ผ่านช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้น


การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ พร้อมกำหนดให้บริษัทในกลุ่มนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเพียงพอกับแต่ละกิจการของบริษัทฯ โดยยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการทบทวนนโยบาย จรรยาบรรณ และกฎบัตรคณะกรรมการต่างๆเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทันเหตุการณ์สอดคล้องกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานสำหรับผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท ดังนี้

 • เพิ่มนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯในการปฏิบัติงานหรือดำเนินการที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีการจัดแนวทางในการจัดการ และดูแลผู้ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งรวมถึงการจัดการบริหารกระบวนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเพื่อสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน