บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกระดับชั้น ทั้งในส่วนของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังมีรายละเอียด ดังนี้

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีมาตรฐานที่เป็นสากล และความสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมายพื้นฐานที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง อันจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คุณค่าที่บริษัทฯมุ่งหวัง และคาดหวังให้กรรมการ และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติในทุกภารกิจ ได้แก่

 • การปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถอย่างมืออาชีพด้วยความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม
 • การสร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน
 • การยึดมั่นในหลักการของระเบียบวินัย การปฏิบัติงานที่ดีเพื่อช่วยพัฒนา บริษัทฯ ประเทศชาติ และสังคมโดยรวม
 • การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และมีความพร้อมในการตอบสนองต่อทุกสถานการณ์

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้กำหนดที่จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นตามระยะเวลาขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระในการเลือกคณะกรรมการบริษัท การลงมติ การแสดงความคิดเห็นและการตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ เปิดเผยครบถ้วน และสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้ รวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้


2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระในการเลือกคณะกรรมการบริษัทฯ การลงมติ การแสดงความคิดเห็น และการตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ และความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ เปิดเผยครบถ้วน และสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ รวมทั้งบริษัทฯมีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร ได้พิจารณาขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ อยู่ระหว่างร่างคำสั่งเพื่อถือปฏิบัติในการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานระดับปฏิบัติงาน ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่มีสาระสำคัญ และยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น นอกจากนี้หากมีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี ในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม เช่น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกับสิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ

พนักงาน: บริษัทฯให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน โดยให้มีการอบรมทักษะ และเปิดโอกาสในการเรียนรู้แก่พนักงานทุกคนเพื่อพัฒนาตนเอง และให้การก้าวหน้าในสายอาชีพของตนไปพร้อมกับบริษัท และบริษัทยังมีระบบการประเมินผลของพนักงานที่ทำให้สิ่งที่พนักงานให้ความสำคัญกับเป้าหมายของบริษัทให้เป็นในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเพื่อให้ความมั่นใจว่าความสำเร็จของธุรกิจนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

ลูกค้า: บริษัทฯ คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และราคาที่เป็นธรรม ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน เพื่อสร้างความผูกพันแก่ลูกค้า

คู่ค้า: บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริต และมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรมและเสมอภาพ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งกันและกัน

คู่แข่ง: บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่กระทำใดๆที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้แข่งขัน จะไม่ใช้การกระทำใดๆที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายชื่อเสียงของผู้แข่งขัน หรือละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่งขัน

เจ้าหนี้: บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงไว้อย่างสุจริตและเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับเจ้าหนี้ต่างๆ เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม: บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน สังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม


4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยตระหนักถึงความสำคัญเนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความมั่นคงและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ส่วนการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานนั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในร่วมกันเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา และมีการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารดำเนินธุรกิจตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการรายงานไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทาง Website ของบริษัทฯ

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินทำให้ทราบจุดอ่อน และสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

ค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

 1. ค่าสอบบัญชี (audit fee)
  โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 โดยจ่ายค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 800,000 บาท และบริษัทย่อย จำนวน 835,000 บาท
 2. ค่าตอบแทนอื่นๆ (non audit fee) จำนวน 26,822 บาท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว เว้นแต่จะมีความจำเป็นเหตุอันควรที่ไม่สามารถจ่ายได้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ภายหลังบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสและทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ โดยเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อนักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1), รายงานประจำปี (แบบ 56-2), สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SCP Client)) หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, โทรทัศน์, เว็บไซต์บริษัทฯ,วารสารผู้ถือหุ้นสัมพันธ์, การพบปะให้สัมภาษณ์, การเดินทางไปพบนักลงทุนทั้งในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศที่มาพบและจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

มาตรการการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ทั้งจากพนักงานในบริษัท ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ หากเป็นพนักงานสามารถแจ้งผ่านทางจดหมายปิดผนึกระบุว่า“ลับเฉพาะ” และจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ บริษัทฯได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านทาง E-mail ir@rpcthai.com หรือ ส่งทางไปรษณีย์มายัง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ตามที่อยู่ของบริษัท เลขที่ 86/2 อาคารสัมมากรเพลส ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมทั้งเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับคำร้องเรียน และชื่อผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ


5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกฎหมาย และมีการควบคุมที่ดี เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ยึดมั่นในการกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน และบริษัทฯ มีภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของตน รวมทั้งใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ ในการตัดสินใจทำการค้า และปฏิบัติตนต่อผู้อื่น ละเว้นการกระทำใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายแก่บริษัทฯ และส่วนรวม แม้ว่าการกระทำดังกล่าวดูเสมือนว่าจะช่วยเกื้อกูลธุรกิจแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯอยู่ระหว่างการจัดทำร่างจรรยาบรรณพนักงาน และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้พนักงานได้ถือปฏิบัติ

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมการดูแล การจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดย

 1. มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
 2. มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละบริษัท
 3. มีกลไกในการกำกับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 4. มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม เพียงพอ ในบริษัทย่อยด้วยการทดสอบระบบควบคุมภายในและตรวจสอบโดยคณะตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

นโยบายต่อต้านการทุจริตแลการคอร์รัปชั่น

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด

แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

 • การรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล สิทธิประโยชน์อื่นๆ

  การดำเนินงานของบริษัทที่หมายรวมถึง การประมูลงานหรือโครงการต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การติดต่อประสานงาน หรือกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งต่อภาครัฐและภาคเอกชน ต้องปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และนโยบายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงการรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล สิทธิประโยชน์ ที่อาจก่อความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและการคอร์รัปชั่น

 • การให้เงินบริจาคหรือสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน

  การให้เงินบริจาคหรือสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ไม่ขัดต่อศีลธรรม จรรยาบรรณ ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนดำเนินการ

  ทั้งนี้ การให้เงินบริจาคหรือสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนดังกล่าว ต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งส่วนบุคคลและประโยชน์ของบริษัท ไม่ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตและการคอร์รัปชั่น

  การอนุมัติเงินบริจาคหรือสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการจัดทำรายงานพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินบริจาคหรือสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน และเสนออนุมัติต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

 • การมีส่วนร่วมทางการเมือง

  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเมืองแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองในทุกรูปแบบ รวมถึงการไม่ส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองใดๆในนามของบริษัท

  บริษัทฯ ถือเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลตามกฎหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ทั้งนี้ต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สินใดๆของบริษัทไปใช้ในการสนับสนุนทางการเมือง หรือกระทำการใดๆอันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าบริษัทมีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนทางการเมืองใดๆ

  ทั้งนี้ การแสดงออกและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ในสำนักงานหรือบริเวณหน่วยงานของบริษัทถือว่ามีความผิดระเบียบบริษัท

 • การร้องเรียนการพบเบาะแสการทุจริตและการคอร์รัปชั่น

  หากพบการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและการคอร์รัปชั่นต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือช่องทางที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้สำหรับการร้องเรียนการพบเบาะแสการทุจริตและการคอร์รัปชั่น หรือการละเมิดสิทธิต่างๆ โดยทางบริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ให้ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ รายละเอียดปรากฏตามนโยบายเรื่องการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ทั้งนี้บริษัทจัดให้มีช่องทางในแจ้งเบาะแสและร้องเรียนมายัง

  เลขานุการบริษัท

  ที่อยู่: บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)
  86/2 อาคารสัมมากรเพลส ถนนรามคำแหง
  แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
 • การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและการคอร์รัปชั่น

  กำหนดให้แผนกตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและการคอร์รัปชั่น โดยดำเนินการประเมิน วิเคราะห์ ติดตาม และควยคุมความเสี่ยงจากการทุจริตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

 • การสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านจากการทุจริตและการคอร์รัปชั่น

  บริษัทฯ ดำเนินการสื่อสารภายในบริษัท เพื่อให้กรรมการของบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผ่านการประชุมพนักงาน อบรม สัมมนา และสื่อต่างๆของบริษัทฯ พร้อมให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯได้ชี้แจงให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ

 • บทลงโทษในการกระทำผิด

  การลงโทษการกระทำผิดให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  การถ่วงดุลของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

  • กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน
  • กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 43 ของกรรมการทั้งคณะ

  การรวม หรือแยกตำแหน่ง

  ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และการสอบทานการบริหารงาน และโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด

  ค่าตอบแทนของ กรรมการ และผู้บริหาร

  บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการให้ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารจะอยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมซึ่งสูงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่บริษัทฯ ต้องการ

  การประชุมคณะกรรมการ

  บริษัทฯ มีนโยบายจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบเพื่อให้กรรมการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด ในปี 2560 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

  รายชื่อ ตำแหน่ง การเข้าร่วมประชุมของบริษัท ในปี 2560
  คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประชุมผู้ถือหุ้น
  6 ครั้ง 9 ครั้ง 3 ครั้ง 1 ครั้ง
  1. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล ประธานกรรมการ
  รก.กรรมการผู้จัดการ
  6/6 - - 1/1
  2. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการ 6/6 - - 1/1
  3. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ 6/6 - - 1/1
  4. นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข กรรมการ 6/6 - - 1/1
  5. นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
  ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
  6/6 9/9 3/3 1/1
  6. นายชำนิ จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
  6/6 8/9 3/3 1/1
  7. นางสาวปณิชา พงษ์ศิวาภัย กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
  6/6 9/9 3/3 1/1

  คณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

  • กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ
  • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านไม่เป็นกรรมการบริหาร และผู้ทำหน้าที่เป็นประธานฯ ต้องเป็นกรรมการอิสระ

  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

  บริษัทฯ ได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์ลักษณะอย่างชัดเจนมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

  บริษัทฯ มีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ สำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยสำนักตรวจสอบภายในสามารถรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ