บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกระดับชั้น ทั้งในส่วนของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังมีรายละเอียด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีมาตรฐานที่เป็นสากล และความสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการในด้านต่างๆ เพื่อ สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะ ช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมายพื้นฐานที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง อันจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คุณค่าที่บริษัทฯมุ่งหวัง และคาดหวังให้กรรมการ และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติในทุกภารกิจได้แก่

  • การปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถอย่างมืออาชีพด้วยความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม
  • การสร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน
  • การยึดมั่นในหลักการของระเบียบวินัยการปฏิบัติงานที่ดีเพื่อช่วยพัฒนา บริษัทฯ ประเทศชาติ และสังคมโดยรวม
  • การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และมีความพร้อมในการตอบสนองต่อทุกสถานการณ์

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้กำหนดที่จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อน วันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นตามระยะเวลาขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้น สามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระในการเลือกคณะกรรมการบริษัท การลงมติ การแสดงความคิดเห็นและการตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ เปิดเผยครบถ้วน และสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้ รวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในกรณี ที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้


2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระในการเลือกคณะกรรมการ บริษัทฯ การลงมติการแสดงความคิดเห็น และการตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ และความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ เปิดเผยครบถ้วน และสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ รวมทั้งบริษัทฯมีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ได้พิจารณาขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ อยู่ระหว่างร่างคำสั่งเพื่อถือปฏิบัติในการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานระดับปฏิบัติงาน ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯและบริษัทในเครือที่มีสาระสำคัญ และยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น นอกจากนี้หากมีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการ บริษัทฯ และฝ่ายบริหาร ได้พิจารณาขจัดปัญหาความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบ จริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็น สำคัญ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ อยู่ระหว่างร่าง คำสั่งเพื่อถือปฏิบัติในการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานระดับปฏิบัติงาน ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่มีสาระสำคัญ และยังมิได้เปิดเผย ต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น นอกจากนี้หากมีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันบริษัทฯ จะ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตาม ข้อกำ หนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับ บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯเคารพสิทธิและปฎิบัติต่อผู้ถือ หุ้นอย่างเท่าเทียม เช่น สิทธิในการเข้า ประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น อิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกับสิทธิ ผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทใน ฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ

พนักงาน: บริษัทฯให้ความสำคัญกับพนักงานโดย ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า พร้อมทั้ง สนับสนุนการพัฒนาความรู้และ ศักยภาพของพนักงาน โดยให้มีการ อบรมทักษะ และเปิดโอกาสในการ เรียนรู้แก่พนักงานทุกคนเพื่อพัฒนา ตนเอง และให้การก้าวหน้าในสาย อาชีพของตนไปพร้อมกับบริษัท และ บริษัทยังมีระบบการประเมินผลของ พนักงานที่ทำ ให้สิ่งที่พนักงานให้ ความสำคัญกับเป้าหมายของบริษัทให้ เป็นในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเพื่อให้ ความมั่นใจว่าความสำเร็จของธุรกิจนั้น เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

ลูกค้า: บริษัทฯ คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะ ให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มี คุณภาพ และราคาที่เป็นธรรม ตลอดจน มุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ ยั่งยืน เพื่อสร้างความผูกพันแก่ลูกค้า

คู่ค้า: บริษัทฯ ปฎิบัติตามกรอบการแข่งขัน ทางการค้าโดยสุจริต และมุ่งมั่นในการ ปฎิบัติต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรมและเสมอภาพ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งกันและกัน

คู่แข่ง: บริษัทฯปฎิบัติตามกรอบการแข่งขันทาง การค้าที่สุจริต ภายใต้กรอบกติกาของ การแข่งขันที่ดี และไม่กระทำใดๆที่เป็น การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือ ลิขสิทธิ์ของผู้แข่งขัน จะไม่ใช้การกระทำ ใดๆที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายชื่อเสียงของผู้ แข่งขัน หรือละเมิดความลับทางการค้า ของคู่แข่งขัน

เจ้าหนี้: บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฎิบัติตามเงื่อนไข สัญญาที่ได้ตกลงไว้อย่างสุจริตและ เคร่งครัด และให้ความสำคัญกับเจ้าหนี้ ต่างๆ เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ บริษัท

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม: บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน สังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม


4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับ การกำกับดูแลกิจการ โดยตระหนักถึงความสำคัญ เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความมั่นคงและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ส่วนการ กำหนดแนวทางในการดำเนินงานนั้น บริษัทฯ ให้ ความสำคัญเรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบ ภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการบริษัท ได้มี การประเมินความเพียงพอการควบคุมภายในร่วมกัน เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมาและมีการ กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารดำเนินธุรกิจตามนโยบายอย่างมี ประสิทธิภาพเพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการการ กำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมี การรายงานไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทาง Website ของบริษัทฯ

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบ การเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศ ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และจัดให้มี ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และ เพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินทำให้ทราบ จุดอ่อน และสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ ดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ภายหลังบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร ผู้จัดการสำนักผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดูแลงานนักลงทุน สัมพันธ์ เพื่อดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนโปร่งใสและทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อ ราคาหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ โดยเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศของบริษัทฯ ต่อนักลงทุนและสาธารณชน ผ่านช่องทางต่างๆ คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ ปี (แบบ 56-1), รายงานประจำปี (แบบ 56-2), สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SCP Client)) หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, โทรทัศน์, เว็บไซต์ บริษัทฯ, วารสารผู้ถือหุ้นสัมพันธ์, การพบปะให้ สัมภาษณ์, การเดินทางไปพบนักลงทุนทั้งในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศที่มาพบ และจัดประชุม นักวิเคราะห์หลักทรัพย์


5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน การดำเนินธุรกิจทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณ ของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กรอบของ กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่า ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุด ให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็น อย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ ภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามข้อกฎหมาย และมีการควบคุมที่ดี เพื่อให้ ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการ เป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่ อย่างชัดเจน

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ยึดมั่นในการกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็น แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน และบริษัทฯ มีภาระหน้าที่ร่วมกัน ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้ กรอบของกฎหมาย และภายใต้ขอบเขตความ รับผิดชอบของตน รวมทั้งใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ ในการตัดสินใจทำการค้า และปฏิบัติตนต่อผู้อื่น ละเว้น การกระทำใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความ เสียหายแก่บริษัทฯ และส่วนรวม แม้ว่าการกระทำ ดังกล่าวดูเสมือนว่าจะช่วยเกื้อกูลธุรกิจแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดทำร่างจรรยาบรรณพนักงาน และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้พนักงานได้ ถือปฏิบัติ

การถ่วงดุลของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

  1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน
  2. กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 43 ของกรรมการทั้งคณะ

การรวม หรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับ ผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และ การสอบทานการบริหารงาน และโครงสร้าง คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่ ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง ของคณะกรรมการทั้งหมด

ค่าตอบแทนของ กรรมการ และผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการให้ค่าตอบแทน กรรมการ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้การพิจารณา ค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารจะอยู่ใน อำ นาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ดังกล่าวจะอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมซึ่งสูง พอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มี คุณสมบัติที่บริษัทฯ ต้องการ

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบเพื่อให้กรรมการพิจารณาก่อน การประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้เป็นไปตาม ระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด ในปี 2559 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง และได้มี การจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ ช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

  1. กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปีประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ
  2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านไม่เป็น กรรมการบริหาร และผู้ทำหน้าที่เป็นประธานฯ ต้องเป็นกรรมการอิสระ

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดภาระ หน้าที่อำนาจการ ดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหาร ไว้เป็นลาย ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการ แบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมและประเมินผล ออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบ ระหว่างกันอย่างเหมาะสม

บริษัทฯ มีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และ กิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการ ตามแนวทางที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ รวมถึง ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ สำนักตรวจสอบภายในมีความเป็น อิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่าง เต็มที่ โดยสำนักตรวจสอบภายในสามารถรายงานผล การตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ ตำแหน่ง การเข้าร่วมประชุมของบริษัท ในปี 2559
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประชุมผู้ถือหุ้น
7 ครั้ง 4 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง
1. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล ประธานกรรมการ 7/7 - - 1/1
2. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการ
รก.ผู้จัดการใหญ่
7/7 - - 1/1
3. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ 7/7 - - 1/1
4. นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข กรรมการ 6/7 - - 1/1
5. นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
7/7 4/4 2/2 1/1
6. นายชำนิ จันทร์ฉาย (1) กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
3/7 2/4 1/2 -/1
7. นางสาวปณิชา พงษ์ศิวาภัย (2) กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
1/7 1/4 -/2 -/1

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2559
1. นายสมชาย ศิริโรจน์วิสุทธิ์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2/7 3/4 1/2 1/1
2. นายโสภณ หอมชื่น กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5/7 3/4 1/2 1/1

หมายเหตุ :

  • (1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
  • (2) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559
Top