ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
http://www.set.or.th
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด
http://www.SETTRADE.com
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

http://www.sec.or.th
  กระทรวงพลังงาน
http://www.energy.go.th/moen/default.aspx
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
http://www.dede.go.th
  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กระทรวงพลังงาน

http://www.dmf.go.th/default_prev.asp
  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

http://www.eppo.go.th/index-E.html