รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 09 มีนาคม 2561

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด 257,227,140 19.72
2. น.ส.มณฑนา เจนธรรมนุกูล 33,981,978 2.60
3. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ 32,557,578 2.50
4. น.ส.ปริญณี เจนธรรมนุกูล 28,601,578 2.19
5. น.ส.เมทนี สุคนธรักษ์ 23,500,000 1.80
6. น.ส.พิมอุมา เจนธรรมนุกูล 21,318,950 1.63
7. นายณพน เจนธรรมนุกูล 21,311,400 1.63
8. นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ 17,000,000 1.30
9. พล.ต.ต.อุทิศ พงษ์พานิช 15,541,725 1.19
10. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล 15,467,765 1.19