รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด 257,227,140 19.72
2. นาย อภินันทน์ ฮ้อแสงชัย 45,600,000 3.50
3. น.ส. มณฑนา เจนธรรมนุกูล 34,481,978 2.64
4. นาย ธวัช อึ้งสุประเสริฐ 33,057,578 2.53
5. น.ส. พิมอุมา เจนธรรมนุกูล 30,642,850 2.35
6. น.ส. ปริญณี เจนธรรมนุกูล 29,601,578 2.27
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 27,366,197 2.10
8. นาย เจริญ หิรัญตันติสกุล 22,000,000 1.69
9. น.ส. เมทนี สุคนธรักษ์ 20,500,000 1.57
10. นาย กฤษฎ์ จรูญศรีรัตน์ 16,800,000 1.29