• 2561
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • 2556
 • 2555
 • 2554
 • 2553
 • 2552
ปี 2561  
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 • เพิ่มเติม
  เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 • เพิ่มเติม
 • รายงานประจำปี 2560
 • เพิ่มเติม
 • ข้อมูลเบื้องต้น ของกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
 • เพิ่มเติม
 • เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 • เพิ่มเติม
 • ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 • เพิ่มเติม
 • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 • เพิ่มเติม
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 • เพิ่มเติม
 • แผนที่แสดงที่จัดการประชุม
 • เพิ่มเติม
  ปี 2560  
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 • เพิ่มเติม
  เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 • เพิ่มเติม
 • รายงานประจำปี 2559
 • เพิ่มเติม
 • ข้อมูลเบื้องต้น ของกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่
 • เพิ่มเติม
 • นิยามกรรมการอิสระ
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
 • เพิ่มเติม
 • เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 • เพิ่มเติม
 • ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 • เพิ่มเติม
 • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 • เพิ่มเติม
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 • เพิ่มเติม
 • แผนที่แสดงที่จัดการประชุม
 • เพิ่มเติม
  ปี 2559  
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 • เพิ่มเติม
  เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558
 • เพิ่มเติม
 • รายงานประจำปี 2558
 • เพิ่มเติม
 • ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
 • เพิ่มเติม
 • เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 • เพิ่มเติม
 • ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 • เพิ่มเติม
 • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 • เพิ่มเติม
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
 • เพิ่มเติม
 • แผนที่แสดงที่จัดการประชุม
 • เพิ่มเติม
  ปี 2558  
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)
  ประจำปี 2558
 • เพิ่มเติม
  เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557
 • เพิ่มเติม
 • ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
 • เพิ่มเติม
 • เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 • เพิ่มเติม
 • ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 • เพิ่มเติม
 • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 • เพิ่มเติม
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
 • เพิ่มเติม
 • แผนที่แสดงที่จัดการประชุม
 • เพิ่มเติม
  ปี 2557  
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)
  ประจำปี 2557
 • เพิ่มเติม
  เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
 • เพิ่มเติม
 • ข้อมูลเบื้องต้น ของกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่
 • เพิ่มเติม
 • ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
 • เพิ่มเติม
 • เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 • เพิ่มเติม
 • ข้อมูลกรรมการอิสระ ซึ่งบริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 • เพิ่มเติม
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
 • เพิ่มเติม
 • แผนที่แสดงที่จัดการประชุม
 • เพิ่มเติม
  ปี 2556  
 • รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556
 • เพิ่มเติม
     
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)
  ประจำปี 2556
 • เพิ่มเติม
  เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
 • เพิ่มเติม
 • ข้อมูลเบื้องต้น ของกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
 • เพิ่มเติม
 • เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 • เพิ่มเติม
 • รายละเอียดกรรมการอิสระ
 • เพิ่มเติม
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 • เพิ่มเติม
 • แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญประจำปี 2556
 • เพิ่มเติม
  เอกสารประกอบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 วันที่ 29 มีนาคม 2556
 • เพิ่มเติม
 • สารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
 • เพิ่มเติม
 • แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 • เพิ่มเติม
  เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
 • เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 • เพิ่มเติม
 • ประวัติกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 • เพิ่มเติม
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 • เพิ่มเติม
 • แผนที่แสดงที่จัดการประชุม
 • เพิ่มเติม
  ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกั (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 เพิ่มเติม
  ปี 2555  
  รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพิ่มเติม
  หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เพิ่มเติม
     
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพิ่มเติม
  เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • สารบัญเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
 • เพิ่มเติม
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
 • เพิ่มเติม
 • ข้อมูลเบื้องต้น ของกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่
 • เพิ่มเติม
 • ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
 • เพิ่มเติม
 • เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 • เพิ่มเติม
 • รายละเอียดกรรมการอิสระ
 • เพิ่มเติม
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
 • เพิ่มเติม
 • แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญประจำปี 2555
 • เพิ่มเติม
  ปี 2554  
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพิ่มเติม
  เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2554
 • เพิ่มเติม
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
 • เพิ่มเติม
 • ข้อมูลเบื้องต้น ของกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่
 • เพิ่มเติม
 • ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
 • เพิ่มเติม
 • เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 • เพิ่มเติม
 • รายละเอียดกรรมการอิสระ
 • เพิ่มเติม
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
 • เพิ่มเติม
 • แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญประจำปี 2554
 • เพิ่มเติม
 • ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 • เพิ่มเติม
  ปี 2553  
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เพิ่มเติม
  เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
 • เพิ่มเติม
 • รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
 • เพิ่มเติม
 • ข้อมูลเบื้องต้น ของกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 • เพิ่มเติม
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
 • เพิ่มเติม
 • เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 • เพิ่มเติม
 • รายละเอียดกรรมการอิสระ
 • เพิ่มเติม
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
 • เพิ่มเติม
 • แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญประจำปี 2553
 • เพิ่มเติม
 • ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 • เพิ่มเติม
  เอกสารประกอบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญ ประจำปี 2552 วันที่ 7 เมษายน 2552
 • เพิ่มเติม
 • ข้อเท็จจริงและเหตุผล พร้อมความเห็นคณะกรรมการบริษัทประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
 • เพิ่มเติม
  เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. และ ค.
 • เพิ่มเติม
 • เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 • เพิ่มเติม
 • รายละเอียดกรรมการอิสระ
 • เพิ่มเติม
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
 • เพิ่มเติม
 • แผนที่แสดงที่จัดการประชุม
 • เพิ่มเติม
  ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 เพิ่มเติม
  ปี 2552  
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เพิ่มเติม