ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.79 0.75 1.38
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 61.49 57.51 75.21
ระยะเวลาการเก็บหนี้ วัน 3 3 2
อัตรากำไรสุทธิ % 8.94 1.06 13
อัตรากำไรขั้นต้น % 5.89 8.11 5.96
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 21.98 2.54 28.19
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 10.02 1.02 16.15
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น บาท 0.29 0.03 0.53
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 1.33 1.34 1.89
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.36 1.66 0.61
อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.25 0.54 0.40

 

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการทางการเงิน 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564
สินทรัพย์รวม 4,063 4,645 3,975
หนี้สินรวม 2,331 2,897 1,506
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,732 1,748 2,469
รายได้จากการขาย 4,262 4,149 5,474
รายได้รวม 4,688 4,264 6,407
กำไรขั้นต้น 251 337 326
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคา และภาษีเงินได้ 442 219 1,018
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 381 44 696
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อหุ้น (บาท) 0.29 0.03 0.53