อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.21 0.33 0.27
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 40.53 43.43 47.12
ระยะเวลาการเก็บหนี้ วัน 7 7 8
อัตรากำไรสุทธิ % 4.25 (3.13) (1.54)
อัตรากำไรขั้นต้น % 8.10 8.27 6.91
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 7.28 (5.30) (2.80)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 3.16 (2.13) (1.16)
กำไรสุทธิต่อหุ้น บาท 0.08 (0.05) (0.03)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 1.06 1.00 1.00
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.44 1.44 1.40
อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.03 0.03 0.04