อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.30 0.21 0.33
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 51.41 40.53 43.43
ระยะเวลาการเก็บหนี้ วัน 8 7 7
อัตรากำไรสุทธิ % (7.77) 4.25 (3.13)
อัตรากำไรขั้นต้น % 6.99 8.10 8.27
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % (19.75) 7.28 (5.30)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % (8.46) 3.16 (2.13)
กำไรสุทธิต่อหุ้น บาท (0.20) 0.08 (0.05)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 1.04 1.06 1.00
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.38 1.44 1.44
อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.03 0.03 0.03