วันประกาศข้อมูลการเงิน
วันที่ กิจกรรม
10 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เวลา 13:30 น. ณ ห้อง Sky Park ชั้น 14 เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
9 พฤศจิกายน 2559 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2559
9 สิงหาคม 2559 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2559
12 พฤษภาคม 2559 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2559
8 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เวลา 13:30 น. ณ ห้อง Sky Park ชั้น 14 เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
16 กุมภาพันธ์ 2559 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 4/2558
10 พฤศจิกายน 2558 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2558
11 สิงหาคม 2558 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2558
14 พฤษภาคม 2558 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2558
20 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เวลา 13:30 น. ณ ห้อง Sky Park ชั้น 14 เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10 พฤศจิกายน 2557 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2557
14 สิงหาคม 2557 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2557
12 พฤษภาคม 2557 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2557
21 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
เวลา 13:30 น. ณ ห้อง Sky Park ชั้น 14 เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
29 มีนาคม 2556 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
เวลา 13:30 น. ณ ห้อง Sky Park ชั้น 14 เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
7 มิถุนายน 2555 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
ณ ห้อง Sky Park ชั้น 14 เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
30 มีนาคม 2555 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
เวลา 13:30 น. ณ ห้อง Sky Park ชั้น 14 เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
20 กุมภาพันธ์ 2555 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 4/2554
25 พฤศจิกายน 2554 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2554
10 สิงหาคม 2554 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2554
18 พฤษภาคม 2554 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2554
7 เมษายน 2554 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
เวลา 13:30 น. – 16:45 น. ณ ห้อง Salon B ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
28 กุมภาพันธ์ 2554 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 4/2553
12 พฤศจิกายน 2553 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2553
11 สิงหาคม 2553 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2553
12 พฤษภาคม 2553 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2553
20 เมษายน 2553 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
เวลา 13:45 น. – 16:57 น. ณ ห้อง Salon B ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
5 มีนาคม 2553 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
เวลา 13:30 น. – 16:35 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
19 กุมภาพันธ์ 2552 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 4/2552
ภายใน 29 กุมภาพันธ์ 2552 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 4/2551
ภายใน 14 พฤศจิกายน 2551 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2551
11 สิงหาคม 2551 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2551
14 พฤษภาคม 2551 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2551

* วันดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง