Chairman

จากสถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่เป็นระยะๆ อย่างไรก็ตาม ตลอดปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้เน้นย้ำและคำนึงถึงเรื่องสุขภาพและความ ปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน คู่ค้าและชุมชน มาเป็นอับดับแรก โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการป้องกันสุขอนามัยอย่างเข้มงวดในทุกสถานประกอบการ และสำนักงานของบริษัทฯ

สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีรายได้จาก 2 กลุ่มธุรกิจหลักคือ กลุ่มธุรกิจพลังงานและกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการร่วมลงทุน และการร่วมบริหารในกิจการอื่นที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่บริษัทฯ คาดว่าจะสร้างผลประกอบการที่ดีขึ้นในระยะยาว

ในส่วนด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ได้ถือหุ้น บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) (“SAMCO”) ในสัดส่วนร้อยละ 48.25 ซึ่งประกอบธุรกิจจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อจำหน่ายในประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮมและคอนโด ทั้งยังสร้างผลประกอบการที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมี 9 โครงการ และมีจำนวน 9 โครงการที่จะเปิดภายในปี 2565-2566 นอกจากนั้น ยังมีโครงการขยายธุรกิจพื้นที่ให้เช่าเพิ่ม ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา

ด้านธุรกิจกลุ่มพลังงาน บจก.เพียวพลังงานไทย (“PTEC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ หลังจากการบริหารสถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้าเอสโซ่ (ESSO) ตามสัญญาซื้อขายน้ำมันและให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ นั้น ทำให้มีความแข็งแกร่งในธุรกิจการค้าปลีกน้ำมัน โดยมีแผนขยายสถานีบริการน้ำมันและแผนการตลาดที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันสถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้า ESSO มีจำนวน 70 สาขา

ส่วนด้านคดีความระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท. (คดีหมายเลขดำที่ พ.3016/2559 และคดีหมายเลขดำที่ พ.6000/2559) และ(คดีหมายเลขดำที่ พ.3492/2560 และคดีหมายเลขดำที่ พ.3789/2560) ผลคำตัดสินของศาลฎีกาทั้งสองคดีดังกล่าวถือว่าสิ้นสุดแล้ว ซึ่งบริษัทฯ และ ปตท.ได้ชำระหนี้ตามคำตัดสินของศาลฏีกาเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมองหาช่องทางเลือกในการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของบริษัทฯ รวมไปถึงการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะเน้นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีต่อเนื่องในระยะยาว

ในโอกาสนี้ ผม ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ใคร่ขอขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า สถาบันการเงิน ผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนพนักงานทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับบริษัทฯ และขอให้เชื่อมั่นว่า ผม คณะกรรมการบริษัทฯ และพนักงานทุกคน จะตั้งใจอย่างเต็มกำลังความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล ทั้งต่อผู้ถือหุ้น ต่อคู่ค้า ต่อลูกค้า และต่อพนักงานทุกระดับ รวมถึงสามารถกลับมาทำกำไร และให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่ผู้ถือหุ้นสืบต่อไปเช่นในอดีตที่ผ่านมา


นายสัจจา เจนธรรมนุกูล
ประธานกรรมการ