Chairman

จากการที่บริษัทฯได้ปรับโครงสร้างธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ในรูปแบบโฮลดิ้งคอมพานี (Holding Company) บริษัทฯ มีรายได้จาก 2 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ กลุ่มธุรกิจพลังงานและกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการร่วมลงทุนและการร่วมบริหารในกิจการอื่นที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่บริษัทฯ คาดว่าจะสร้างผลประกอบการที่ดีขึ้นในระยะยาว นั้น

ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ได้ถือหุ้นในบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) (“SAMCO”) ในสัดส่วนร้อยละ 48.25 ซึ่งประกอบธุรกิจจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อจำหน่ายในประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮมและคอนโด ยังสร้างผลประกอบการที่มั่นคงต่อเนื่อง ปัจจุบันมีโครงการอยู่ 6 โครงการและมีโครงการใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 4 โครงการที่จะเปิดภายในปี 2561 และในส่วนธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ หรือที่รู้จักในนามคอมมูนิตี้ มอลล์ (Community Mall) ภายใต้ชื่อ “สัมมากรเพลส” ซึ่งปัจจุบันมีโครงการอยู่ 3 แห่ง ต่อมาบริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยให้ SAMCO ถือหุ้นธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์ อัตราร้อยละ 100 เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน นอกจากนี้ SAMCO ยังมีแผนงานขยายและพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ด้วยชื่อเสียงที่มีมากว่า 45 ปี บริษัทฯ เชื่อว่า SAMCO จะสามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตยั่งยืนได้ตลอดไป

ด้านธุรกิจกลุ่มพลังงาน บจก.เพียวพลังงานไทย (“PTEC”) และ บมจ.เอสโซ่ ได้ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำมัน และให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ เพื่อผนึก ความแข็งแกร่งในธุรกิจการค้าปลีกน้ำมัน ปรับเปลี่ยนสถานีบริการน้ำมันของ PTEC เป็นสถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้าเอสโซ่ นับเป็นโอกาสที่ดี สำหรับ PTEC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จะต่อยอดธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน และเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้าเอสโซ่ ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดียิ่งในประเทศไทย รวมถึงการมีเครือข่าย และแผนการตลาดที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมองหาช่องทางเลือกในการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป รวมไปถึงการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะเน้นการลงทุนด้านพลังงาน และพลังงานทดแทน

นอกจากนี้ การให้เช่าคลังน้ำมันและกิจการท่าเรือที่บริษัทฯ ได้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 30 ในบริษัท ไทยพับลิคพอร์ต จำกัด (TPP) ก็มีผลประกอบการดีขึ้นตามลำดับและบริษัทฯ ยังคง ได้รับเงินปันผลจาก TPP เช่นเดิม

ในโอกาสนี้ ผม ในนามของคณะกรรมการบริษัทใคร่ขอขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า สถาบันการเงิน ผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนพนักงานทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับบริษัทฯ และขอให้เชื่อมั่นว่าผม คณะกรรมการบริษัท และพนักงานทุกคน จะตั้งใจอย่างเต็มกำลังความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่มีธรรมภิบาล ทั้งต่อผู้ถือหุ้น ต่อคู่ค้า ต่อลูกค้า และต่อพนักงานทุกระดับ รวมถึงสามารถกลับมาทำกำไร และให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่ผู้ถือหุ้นสืบต่อไปเช่นในอดีตที่ผ่านมา
นายสัจจา เจนธรรมนุกูล
ประธานกรรมการ