นายสัจจา เจนธรรมนุกูล
ประธานกรรมการ
นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์
กรรมการ
นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล
กรรมการ
นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข
กรรมการ
นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายชำนิ จันทร์ฉาย 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นางสาวปณิชา พงษ์ศิวาภัย
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ