นายสัจจา เจนธรรมนุกูล
รักษาการกรรมการผู้จัดการ
นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร
ผู้จัดการทั่วไปสายบริหารและการเงิน
 
นางสาวกัลยา คล้ายทอง
ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานบริหารทรัพย์สิน