นายสัจจา เจนธรรมนุกูล
รักษาการกรรมการผู้จัดการ
นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร
ผู้จัดการทั่วไป
สายบริหารและการเงิน
 
นางสาวกัลยา คล้ายทอง
ผู้จัดการทั่วไป
สายพัฒนาธุรกิจ