ข้อมูลทั่วไป
     
ชื่อบริษัท : บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีธุรกิจพลังงานเป็น ธุรกิจหลัก (เดิม) ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันขนาด 17,000 บาร์เรลต่อวัน บริหารคลัง น้ำมัน 1 แห่ง เพื่อจัดจำหน่ายน้ำมันดีเซล เบนซิน 91 แก๊สโซฮอลล์ 91 แก๊สโซฮอลล์ 95 แก๊ส โซฮอลล์ E85 เคมีภัณฑ์ และน้ำมันเตา รวมถึงค้าปลีกน้ำมันสำเร็จรูป
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 86/2 อาคารสัมมากรเพลส ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
ทุนจดทะเบียน : 1,304,664,125 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ : 1,304,664,125 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 1,304,664,125 บาท
เลขทะเบียนบริษัท : 0107546000202
  : โทรศัพท์: 02-372-3600
  : โทรสาร: 02-372-3327
ที่ตั้งโรงงาน : 7/3 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
  : โทรศัพท์: 038-685-816-9
  : โทรสาร: 038-685-243
โฮมเพจ : http://www.rpcthai.com
บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
     
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง : 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  : โทรศัพท์: 02-009-9000
  : โทรสาร: 02-009-9991
ผู้สอบบัญชี
(ประจำปี 2560)
: นางพูนนารถ เผ่าเจริญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5238
ที่ตั้ง : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  : โทรศัพท์: 02-264-0777
  : โทรสาร: 02-264-0790