คุณสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร
ผู้จัดการทั่วไปสายบริหารและการเงิน

โทร: 66 2 515 8624
โทรสาร: 66 2 791 1819
อีเมล์: ir@rpcthai.com